Świadectwa charakterystyki enrgetycznej budynku, Audyty energetyczne


Szanowni Państwo,

Sporządzam świadectwa charakterystyki energetycznej, audyty energetyczne, projektowane charakterystyki energetyczne, analizy do projektów budowlanych. Od 2009 roku jestem członkiem Zrzeszenia Audytorów Energetycznych, w Centralnym Rejestrze Charakterystyki Energetycznej Budynków MRiT jestem wpisany pod pozycją 4657.

Świadectwa energetyczne

Wykonywanie świadectw wszystkich budynków z uwzględnieniem chłodzenia oraz oświetlenia zgodnie z rozporządzeniem MIiR z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku.

Projektowane charakterystyki energetyczne

Wykonywanie projektowanej charakterystyki energetycznej, wykonując obliczenia bazujące na rozporządzeniu MIiR z dnia 27 lutego 2015 r. W tej wersji możliwe jest również obliczenie zużycia paliw i emisji zanieczyszczeń do atmosfery przez systemy instalacyjne budynków. W przypadku obliczeń dla projektowanej charakterystyki energetycznej istnieje możliwość porównania zaprojektowanych w budynku systemów z systemami alternatywnymi (np. z systemami na paliwa odnawialne).

Audyty energetyczne

„Audyt energetyczny to opracowanie, określające zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego.” (Zrzeszenie Audytorów Energetycznych)


Ocena energetyczna

Wykonuję raporty zawierające:

  • Zestawienie wyników charakterystyki energetycznej budynku.

  • Zestawienie zbiorcze oszczędności kosztów energii uzyskanych w wyniku przeprowadzonych prac termomodernizacyjnych.

  • Wyniki obliczeń dla wariantu optymalnego uwzględniającego wartość wskaźnika energii pierwotnej.

  • Tabele porównawcze wyników zapotrzebowania na moc cieplną źródła ciepła w stanie istniejącym i po modernizacji.


Masz pytania?

Aby dowiedzieć się więcej, napisz na audytor.jura@gmail.com